Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.e-myrat.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα», της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Μυράτ Κωνσταντίνος, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'9, Α.Φ.Μ.: 040530392, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, Αριθμό ΓΕΜΗ: 056255009000, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-55 70 590 και ηλεκτρονική διεύθυνση sales@e-myrat.gr, εφεξής «η εταιρεία».

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.e-myrat.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

1. Αποδοχή όρων

Πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την πραγματοποίηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα καλείται να επιλέξει την ενεργοποίηση της ένδειξης «Αποδοχή όρων». Με τη δήλωση αυτή, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Γνωστοποίηση πληροφοριών άρθρου 3β του Ν.2251/1994

Με τους παρόντες όρους, η εταιρεία παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β του Ν.2251/1994 και ειδικότερα:

 • την ταυτότητα του προμηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας
 • τον Α.Φ.Μ. καθώς και τον αριθμό καταχώρησης της εταιρείας στο Γ.ΕΜ.Η.
 • την επωνυμία και τη διεύθυνση των καταστημάτων της εταιρείας
 • τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών
 • τη συνολική τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής και παράδοσης
 • τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής
 • τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και την προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά
 • την πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία για την αντιμετώπιση παραπόνων
 • το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης
 • το κόστος επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής των προϊόντων
 • τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης
 • υπενθύμιση της ύπαρξης ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων
 • την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συμπεριφοράς και του τρόπου απόκτησης αντιγράφων
 • τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν
 • πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις

3. Χρήση

Η εταιρεία παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Η χρήση του δικτυακού τόπου μπορεί να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα μη ανάρτησης σχολίων και δημοσιεύσεων με υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.

4. Εγγραφή

Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή παραγγελίας, είναι η εγγραφή του χρήστη μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών.

Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, η διαγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

5. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας ή των τρίτων που έχουν νόμιμα παραχωρήσει άδειες χρήσεως προς την τελευταία, σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

6. Εγγύηση

Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος καταστήματος ή με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ή της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Περαιτέρω, παρότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, έχει δε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Α.Κ. για την πώληση και από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι κατά το δυνατό ακριβή, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητά τους. Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία  για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.e-myrat.gr.

Η εταιρεία .δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσμους (links) που παρέχονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

8. Παραγγελίες

Η παραγγελία των αγαθών γίνεται με τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή της ειδικής φόρμας «Παραγγελία». Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε. Η αποδοχή της αγοράς και η σύναψη της σύμβασης θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από τη λήψη ή μη αυτού. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο πελάτης θα λαμβάνει μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία θα τον ενημερώνουν για την πορεία της παραγγελίας.

9. Τιμές - Κόστος Παραγγελίας

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και το κόστος μεταφοράς.

Ο πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών από τους προμηθευτές θα γίνεται άμεση ενημέρωση και αναπροσαρμογή των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν αναπροσαρμογές τιμών δεν θα καταλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

Επιπλέον, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τιμές να είναι ίδιες τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ωστόσο, ενδέχεται να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις στις τιμές λόγω προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και στα φυσικά καταστήματα.

Όσα προϊόντα έχουν έκπτωση web (σχετικό badge), είναι προσφορές για αγορές μόνο μέσω του e-shop. Στο κατάστημα ισχύει διαφορετική έκπτωση άλλης κλίμακας. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής κάνει παραγγελία μέσω του e-shop και επιλέξει αγορά προϊόντος με web έκπτωση αλλά και παραλαβή από το κατάστημα, τότε θα επωφεληθεί της έκπτωσης web, ανεξαρτήτως του τρόπου παράδοσης. Τέλος, ενδέχεται προσφορές του καταστήματος να μην περιέχονται στο online κατάστημα.

10. Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των σχετικών παραστατικών - τιμολογίων γίνεται:

 • με αντικαταβολή τοις μετρητοίς
 • με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας.
 • με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

10.2 Παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες και άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να εξοφλούνται μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Οι λαγαριασμοί κατάθεσης είναι οι εξής:

Όνομα κατόχου: Μυράτ Κωνσταντίνος - Murat Constantin

Εθνική Τράπεζα: Αριθμός Λογαριασμού: 20040077941, IBAN: GR7901102000000020040077941 

Eurobank: Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0056.01.0201321792, IBAN: GR7102600560000010201321792

Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού: 185002320001220, IBAN: GR3201401850185002320001220

Πειραιώς: Αριθμός Λογαριασμού: 6566-116978-038, IBAN: GR3801715660006566116978038

11. Χρόνος παράδοσης – Τρόπος αποστολής - Έξοδα Αποστολής

11.1. Χρόνος Παράδοσης

Ο πελάτης θα λαμβάνει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες (πλην παραγγελιών εξωτερικού).

Περιπτώσεις διαθεσιμότητας

 • Αμεσα διαθέσιμο

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο, η παράδοση γίνεται εντός 2 έως 5 εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης.

 • Διαθέσιμο υπο την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον προμηθευτή/εκδότη

Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της εταιρείας και ο πελάτης θα λάβει ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα, το τελικό κόστος και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Συνήθως αποστέλλεται σε 3-6 εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον προμηθευτή.

Τα βιβλία που εισάγονται από το εξωτερικό, απαιτούν παραπάνω χρόνο παράδοσης ο οποίος ενδέχεται να είναι έως και 30 ημέρες.

 • Υπό Έκδοση

Το βιβλίο είναι υπό έκδοση και μπορείται να το προπαραγγείλεται.

 • Μη Διαθέσιμο

Το προϊόν είναι εξαντλημένο. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.

Όπου δεν αναφέρεται διαθεσιμότητα, το προϊόν είναι υψηλής δημοφιλίας και ενδέχεται εκείνη την στιγμή που γίνεται η παραγγελία να μην είναι διαθέσιμο. Σαφώς, μπορεί να γίνει "άμεσα διαθέσιμο" εντός της ίδιας ημέρας ή ακόμη και ώρας.

Όλη η βάση δεδομένων των βιβλίων έχει δημιουργθεί σύμφωνα με αυτήν της http://www.biblionet.gr. Σε περίπτωση διαφοράς τιμής ή αλλάγη διαθεσιμότητας και εξάντλησης θα γίνεται πάντα έλεγχος από τους εκδότες, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ακόμη, στην βάση χρησιμοποιήθηκανε συνδυαστικά στοιχεία από τους εκδότες για τον ανωτέρω λόγο (τιμής και διαθεσιμότητας). Σε περίπτωση αλλαγής τιμής και παραγγελίας βιβλίου από τον καταναλωτή, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά. Η ενημέρωση από την βάση της biblionet, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά την βδομάδα) και επαληθεύονται οι τιμές αλλά και η διαθεσιμότητα των βιβλίων.

Γενικές εκπτώσεις-εκπτώσεις web: Οι εκπτώσεις web αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική πώληση του προϊόντος και αποστολή στην επιλεγμένη διεύθυνση του καταναλωτή ή την παραλάβη του προϊόντος από το φυσικό κατάστημα αφού πρώτα έχει γίνει αγορά/κράτηση μέσω του e-shop. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει η τιμή προ έκπτωσης web. Οι υπόλοιπες εκπτώσεις, εκτός των web, αφορούν και το φυσικό κατάστημα. Οι εκπτώσεις μπορεί να αλλάξουν χωρίς πρειδοποίηση. 

11.2. Τρόπος αποστολής

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών επιλογής της εταιρείας ή μέσω ΕΛΤΑ στη διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει να παραλάβει δωρεάν τα προϊόντα από ττο φυσικό κατάστημα της εταιρείας. Η εταίρεια διατηρεί δικαίωμα να αλλάξει/χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Courier ανάλογα με τις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου πάντα με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Τέλος, σε περιόδους περιορισμού ή αυξημένης κίνησης όπου οι Courier παρουσιάζουν φόρτο εργασίας, οι παραγγελίες ενδέχεται να παρουασιάσουν μεγάλες καθυστερήσεις. Το Βιβλιοπωλείο μας παραδίδει τα δέματα την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα στις ταχυμταφορές για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Για προϊόντα κατόπιν παραγγελίας και με μεγάλη καθυστέρηση θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Εσωτερικό (εντός Ελλάδος)

Για παραγγελίες άνω των 50,01€ και έως 3κιλά τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες κάτω των 50€ και έως 3κιλά το κόστος διαμορφώνεται στα 3,00€.

Σε περίπτωση επιλογής αντικαταβολής το κόστος είναι +2,50€ ανεξαρτήτως δωρεάν μεταφορικών ή μεταφορικών με χρέωση, καθώς η αντικαταβολή είναι υπηρεσία της courier (μεταφορά και προστασία-ασφάλεια χρημάτων), η οποία χρεώνεται πάντα.

Κάθε επιπλέον κιλό, άνω των 3κιλών ακριβώς, κοστίζει 1,00€.

Τα περισσότερα προϊόντα αναγράφουν πάνω κιλά και το σύνολο υπολογίζεται αυτόματα. Σε περίπτωση υπέρβασης των 3κιλών ακριβώς, και όπου κάποιο προϊόν που αγόρασε ο καταναλωτής δεν αναγράφει βάρος ή έχει γίνει κάποια μέτρηση λάθος, θα προηγηθεί επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή για την παραπάνω χρέωση.

Σε περίπτωση όπου ο καταναλωτής αγοράσει προϊόντα αξίας μεγαλύτερης των 50,01€ και τα κιλά υπερβαίνουν τα 3, τότε θα χρεωθεί την διαφόρα 1,30€ για κάθε παραπάνω κιλό από τα 3 κιλά.

Τα ανωτέρω ποσά παραγγελιών, αφορούν τελική αξία μετά εκπτώσεων.

Στα παραπάνω έξοδα αποστολής αλλά και στις χρέωσεις των επιπλέον κιλών, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και σε όλες τις τιμές των προϊόντων εντός e-shop.

Εξωτερικό (εκτός Ελλάδος)

Οι αποστολές σε προορισμούς εκτός της ελληνικής επικράτειας, ανεξαρτήτως αξίας παραγγελίας, επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( www.elta.gr ) και εξαρτώνται από το βάρος του δέματος αποστολής και τη χώρα προορισμού.

Δυνατότητα αποστολής σε όλες τις Βαλκανικές χώρες και Κύπρο. Τα δέματα θα σταλούν στην εκάστοτε χώρα με αεροπλάνο. Δυνατότητα πληρωμής μόνο με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζίκο λογαριασμό. Οι λογαριασμοί θα σας εμφανιστούν στο τέλος της παραγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση σε περίπτωση κατάθεσης, η αποστολή της απόδειξης με e-mail, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Διαδικασία ενημέρωσης εξέλιξης παραγγελίας

Για μας, η ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας σας αποτελεί προτεραιότητα.  Λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε στάδιο προκειμένου να έχετε επίγνωση, αυξάνοντας την αλληλεπίδραση μαζί σας, σε ένα απρόσωπο ίντερνετ.

Κάθε παραγγελία αποτελείται από τα εξής στάδια ενημέρωσης, με αποστολή σχετικών email:

1) email δημιουργίας παραγγελίας: λαμβάνετε email κατά την δημιουργία της παραγγελίας σας.

2) email επιβεβαίωσης παραγγελίας: η παραγγελία σας θα επιβεβαιωθεί όταν είναι προς συσκευασία ή αν το προϊόν είναι κατόπιν παραγγελίας, όταν το παραλάβουμε.

3) email επιβεβαιώσης αποστολής; email όπου επιβεβαιώνεται η παράδοση της παραγγελίας σας στην Courier.

4) email με tracking number: νέο email όπου σας καταγράφουμε το tracking number (αριθμός αποστολής) των ΕΛΤΑ, με Live link για να παρακολουθήσετε την πορεία του δέματος σας! Σε κάποιες περιπτώσεις ο αριθμός αποστολής ζητείται κατά την παράδοση του δέματος. Στις τηλεφωνικές παραγγελίες το tracking number αποστέλλεται στο κινητό σας, με οδηγίες για το που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παραγγελία σας.

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον χρόνο, πάντα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αγοραστική σας εμπειρία, μειώνοντας την πιθανότητα λάθους και αυξάνοντας την ασφάλεια σας.

 

12. Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του είτε καλώντας στο 210-55 70 590 είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία,  αναφέροντας τον κωδικό της παραγγελίας, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας. Μετά την αποστολή του προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω.

13. Επιστροφές προϊόντων

13.1. Γενική πολιτική επιστροφών εταιρείας

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο προϊόν μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να το επιστρέψετε και να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με την γενική πολιτική επιστροφών της εταιρείας, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει προϊόντα και να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 20 ημερών από την πώληση και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ως κατωτέρω και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος, πλην της παράδοσης σε φυσικό κατάστημα.

13.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994

Πέραν των ανωτέρω, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.). Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη ή σε τρίτο διάφορο από τον μεταφορέα που υποδείχθηκε από τον πελάτη. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση. Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, είναι αρκετό να σταλεί η δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, πλην των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της εταιρείας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά σταλούν πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής των αγαθών, πλην των περιπτώσεων επιστροφής σε φυσικό κατάστημα καθώς και των περιπτώσεων στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.

13.3. Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω υπό 13.1 και 13.2 δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: · προμήθεια βιβλίων εκδοτικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή · προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών · προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως πλαστελίνες, μαρκαδόροι κ.λπ. · προμήθεια αγαθών τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία · προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση · προμήθεια παντός είδους περιοδικών · προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης

13.4. Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

14.1. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.

14.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

14.3. Οι παρόντες όροι υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.

14.4. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

14.5. Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα,www.efpolis.gr), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα,www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες.

14.6. Επιπλέον, οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (Λ .Αλεξάνδρας 144 11471 Αθήνα, τηλ. 210 6460862, fax2106460784, www.eccgreece.gr – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

15. Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Η εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς και το επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή τους σχετικά με αιτήματά τους εντός των νόμιμων ορίων ανά περίπτωση.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, την πορεία της παραγγελίας σας ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@e-myrat.gr, τηλεφωνικά στο 210-5570590 καθώς και στο φυσίκο μας κατάστημα.


Εκτύπωση